ساخت ویدیو معرفی نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ساخت ویدیو معرفی نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ساخت ویدیو معرفی نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پروژه : ساخت ویدیو تبلیغاتی معرفی نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مشتری : طرح و پردازش غدیر